Lakialoite: Omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttaminen

11.02.2015

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi omaishoidon tuesta annettua lakia (937/2005) sekä tuloverolakia (1535/1992) siten, että omaishoidon tuki siirretään kunnilta Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi ja omaishoidon tukea ei katsota veronalaiseksi tuloksi.

NYKYTILA

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Nämä määritellään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelmassa.  Laki omaishoidon tuesta (937/2005) (seur. omaishoitolaki) on ollut voimassa vuodesta 2006.

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta.  Omaishoitolain 3 §:ään on otettu säännökset, joiden perusteella kunta voi myöntää omaishoidon tukea. Hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Jos kunta myöntää hoidettavalle omaishoidon tukea, kunta ja omaishoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen omaishoidon tuesta. Omaishoitosopimuksen liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tukeen sisältyy aina rahana suoritettava hoitopalkkio. Hoitopalkkio porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa.

ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET

Omaishoidon järjestäminen

Omaishoidon tuesta annetun lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Omaishoidon tuki kuuluu niihin sosiaalihuoltolaissa (710/1982) mainittuihin sosiaalipalveluihin, joiden järjestämisestä kunnan on huolehdittava. Uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) on määrä astua voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015. Uuden sosiaalihuoltolain tarkoituksena on turvata muun muassa tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut.

Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitajaa, mutta omaishoidon tukea kunnat maksavat vain 34 000 omaishoitajalle. Ajoissa myönnetty omaishoidon tuki ehkäisee hoidettavan henkilön tarvetta raskaampaan ja kalliimpaan hoitoon. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemät tuoreet selvitykset (Raportti 13/2014) osoittavat, että kunnat ovat laitoshoidon purkamisen rinnalla vähentäneet merkittävästi myös kotipalvelua viime vuosina. Seurauksena on ollut omaishoitajan jääminen yksin hoitamaan läheistään. Säästäminen omaishoitajan kustannuksissa on lyhytnäköistä.

Omaishoidon tuen maksatuksen siirtäminen kuntien sijasta Kelalle olisi nykyiseen kunnan järjestämisvastuuseen nähden sekä tarkoituksenmukaisempi että oikeudenmukaisempi, koska kunnissa ei ole osattu hyödyntää riittävässä määrin omaishoidon etuja tai omaishoitajia on käytetty ilmaisena työvoimana. Kelan kautta tuleva rahoitus takaisi sen, ettei kunnissa tehtäisi hylkääviä omaishoidon tukipäätöksiä kunnan taloudelliseen tilanteeseen vedoten. Tällä turva¬taan myös omaishoitajien tasavertainen asema asuinpaikasta riippumatta.

Tukipalkkion veronalaisuus

Yli 20 vuotta vanhassa tuloverolaissa (1535/1992) ei säädetä omaishoidon tukeen liittyvästä verotuksesta. Tämän vuoksi omaishoidon tuki katsotaan ansiotuloksi ja sitä verotetaan tuloverotuksessa. Omaishoitoon kuuluva hoitopalkkio on tällä hetkellä veronalaista ansiotuloa, vaikka omaisten hoitamista on vaikea nähdä minkäänlaiseen ansioon tähtäävänä toimena.

Normaalina työsuhteena pidetään työsuhdetta, jossa työtä tehdään yhdelle työnantajalle kokoaikaisesti, työnantajan määräämissä tiloissa ja määräämättömäksi ajaksi solmitussa työsuhteessa. Epätyypilliseksi työksi on määritelty työsuhteet, joissa nämä ehdot eivät täyty. Omaishoitaja tekee raskasta ja alipalkattua työtä vuorokauden ympäri. Palkkion pienuus, kolmivuorotyö ja vain kolme vapaapäivää kuukaudessa, joita on usein mahdoton pitää sijaishoito- tai intervallipaikassa olevan tartuntavaaran vuoksi. Tämä merkitsee, että omaishoitajan työ on luonteeltaan huolenpitoa. Se on huolehtimista omaisista, jotka eivät sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisesti hoivan tarpeesta johtuen selviydy arjestaan omatoimisesti.

Veronalaista ansiotuloa on muun ohessa työsuhteen perusteella saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, eläke sekä tällaisen tulon sijaan saatu etuus tai korvaus (tuloverolain 61 §). Kaikki korvaukset ja edut eivät kuitenkaan ole veronalaista tukea. Tuloverolain 1 §:n mukaan ansiotulosta suoritetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Omaishoidon tuen muuttaminen verottomaksi tueksi on aiheellista, koska sitä ei pitäisi lukea ansiotuloon rinnastettavaksi hyödyksi, koska ansiotyölle tyypillisiä työaikanormejakaan ei noudateta.

Omaishoidon tuesta perittävä tulovero on jäänne menneisyydestä. Olisi yhteiskunnalle kokonaistaloudellinen ja inhimillinen arvo, että kiinnostus omaishoitoa kohtaan pysyisi edes entisenä ja edellytykset omaishoitoon ja omaishoitajan toimeentuloon paranisivat. Kotona asumisen ja hoitamisen edellytykset on päivitettävä vastaamaan kasvavaa kysyntää, kun tulevaisuudessa varaudutaan entistä suurempaan vanhusväestön määrään. Vanhusten avo- ja kotihoitoon siirtäminen on ollut myös hallituksen tavoite tällä kaudella. Tämän tavoitteen kanssa samassa linjassa on myös omaishoitajien aseman parantaminen, että pystytään vastaamaan lisääntyvän vanhusväestön luomaan yhteiskunnan vastuulla olevaan hoitotarpeeseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1. Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 3 §:n johdantokappale ja 11 § sekä
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 § Lain tarkoitus
Kansaneläkelaitos huolehtii lain tarkoituksen mukaisesti tuen maksatuksesta ja muusta toteutuksesta siten kuin tässä laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa omaishoidon tuesta tarkemmin säädetään.

3 § Tuen myöntämisedellytykset
Kansaneläkelaitos voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

11 § Palvelun järjestäjä
Omaishoidon tuen toimenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos.

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

2. Laki tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään tuloverolakiin (1535/1992) uusi 77 a § seuraavasti:

77 a § Omaishoidon tuki
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettua omaishoitajalle annettavaa hoitopalkkiota.

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2015

Lauri Heikkilä /ps

14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi
14.04.2022Hyvinvointialueen rakenteita luodaan
28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus
01.06.2020Maakuntavaltuustoaloite: Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen
14.04.2016Hallitusta harmittaa
06.12.2015Itsenäisyydenpäivän puhe Marttilan itsenäisyyspäiväjuhlissa
04.12.2015Hallitus tukkikoon veroparatiisikeinottelun!
10.09.2015Asiatietoa maahanmuutto- ja turvapaikkakeskusteluihin
06.08.2015Hallitus hapuilee
13.04.2015Vammainen henkilö ja omaishoitaja tarvitsevat tukemme
15.03.2015Paperittomien terveydenhuolto raukesi
06.03.2015Puheenvuoro uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
06.03.2015Kirjallinen kysymys: Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden tuottaminen Suomessa
25.02.2015Esittelypuheenvuoro lähetekeskustelussa: Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta
25.02.2015Kirjallinen kysymys: Ajoneuvoveron maksaminen
11.02.2015Perussuomalaiset eivät ole leikkaamassa viljelijöiden eläkerahoja
11.02.2015Lakialoite: Omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttaminen
10.02.2015Puhkesiko uusi Turun tauti?
03.02.2015Kirjallinen kysymys: Potilashotellit ja liiketoiminta
30.01.2015Finnveran hallintoneuvoston perussuomalaiset jäsenet: Pienten yritysten rahoitus paranee
27.01.2015Salon synnytysosasto pitää säilyttää
20.01.2015Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Ilmastolaki toisi tullessaan lisäbyrokratiaa ja heikentäisi maamme teollisuuden kilpailukykyä
23.11.2014Viivästyykö sote-uudistus?
14.11.2014Kirjallinen kysymys: Liikennetraktoreilla tehtävät kuljetukset ja vähäisen toiminnan raja
30.10.2014Puhe Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa
25.06.2014Kirjallinen kysymys: Maaseudun puhelin- ja verkkoyhteydet
25.06.2014Kirjallinen kysymys: VR:n lipunmyynti, asemat ja syöttöliikenne
03.06.2014Kirjallinen kysymys: Ulkomaalaisten rekkojen tiemaksut
11.04.2014Kirjallinen kysymys: Lapsiperheiden köyhyys ja matalan kynnyksen yrittämisen mahdollistaminen
08.04.2014Ryhmäpuheenvuoro Pohjoismaiden Neuvostossa
11.03.2014Kirjallinen kysymys: Kelan hakemusten käsittelyajat ja hengityselinsairaiden ja allergisten lasten sopeutumiskursseille ilmoittautuminen
06.03.2014Avauspuheeni "Monitori 2014"-seminaarissa
04.02.2014Kirjallinen kysymys: Henkilötietojen käyttäminen miljoonabisneksen välineenä
19.12.2013Kirjallinen kysymys: Ikäihmisten velkaantuminen
25.10.2013Kirjallinen kysymys: Rikostaustaote määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa
18.10.2013Kirjallinen kysymys: Ylikansallisten järjestöjen rahoituksen julkisuus ja päättäjien sidonnaisuudet
27.09.2013Talousarvioaloite: Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Luotsausmaksujen yhtenäistäminen eri satamien välillä ja luotsaustoiminnan avaaminen alueelliselle kilpailulle
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Vaikeasti vammaisen yhdenvertainen oikeus avunsaantiin
04.06.2013Kirjallinen kysymys: Matemaattisten aineiden opiskelu ja opettajien työllistyminen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Tuulivoimaloiden yhteisöveron kuntaosuuden jakoperuste
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Kotimaisen tuulivoimatuotannon toimintaedellytysten parantaminen
23.05.2013Ryhmäpuhe: Suomi pidettävä jatkossakin elintarviketurvallisuuden kärkimaana
14.05.2013Kirjallinen kysymys: Opetushallituksen määrärahavaje, perustehtävistä selviytyminen ja sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän toteuttaminen
19.10.2012Kirjallinen kysymys: Pienituloisten pankkiasioinnin palvelumaksut ja ikäihmisten henkilökohtainen neuvonta laskunmaksamisessa
05.10.2012Kirjallinen kysymys: Kala- ja ympäristötalouden koulutus
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen hiukkassäteilyä mittaavan sensorin kehittämiseksi Solar Orbiter -luotaimeen
13.06.2012Lakialoite: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:n muuttamisesta
06.06.2012Lakialoite: Laki metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
01.06.2012Kirjallinen kysymys: Lääkkeidenhakumatkan korvattavuus
01.06.2012Toimenpidealoite: Sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvausjärjestelmän uudistaminen
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
25.04.2012Kirjallinen kysymys: Lintujen kevätmetsästys Ahvenanmaalla
30.03.2012Kirjallinen kysymys: Ristiriitaisuus susien määrässä
30.03.2012Toimenpidealoite: Suurpetohavaintoja koskevat tiedot julkisiksi
13.03.2012Kirjallinen kysymys: Jääkiekon MM-kisojen lippujen hinnoittelu
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämisen käytännön toimenpiteet
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävän ohjelman maksullisuus
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen kustannukset ja resurssien tehokas ohjaus kiusaamisen torjumiseksi
19.12.2011Puheenvuoro talousarviokeskustelussa, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
19.12.2011Kirjallinen kysymys: Perinteisten juhlatraditioiden viettäminen kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa
16.12.2011Kirjallinen kysymys: Pellon luovutusvoiton väliaikainen verovapaus
14.12.2011Puhe liittyen hallituksen talousarvioesitykseen 2012
25.11.2011Kirjallinen kysymys: Raakamaidon suoramyynti
28.10.2011Kirjallinen kysymys: Susitilanne Varsinais-Suomessa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Härkäläntielle 13519 Somerolla
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Näytä lisää »