Kirjallinen kysymys: Lintujen kevätmetsästys Ahvenanmaalla

25.04.2012
Eduskunnan puhemiehelle

Ahvenanmaan maakuntahallitus päätti torstaina 5 päivänä huhtikuuta 2012 sallia lintujen kevätmetsästyksen maakunnassa. Saalismääräksi metsästysajalle (1-20.5.2012) määritettiin peräti 3 800 uroshaahkaa ja jokainen metsästäjä voi ampua kaksi lintua päivässä.

Euroopan yhteisöjen komissio nosti yhteisöjen tuomioistuimessa Suomea vastaan kanteen, joka saapui ulkoministeriöön 11 päivänä elokuuta 2003. Komissio katsoi, että Suomi rikkoi yhteisön lintudirektiiviä 79/409/ETY. Yhteisöjen tuomioistuin tuomitsi Suomen lintudirektiivin rikkomisesta, todeten 15.12.2005 päivätyssä tuomiossaan seuraavaa: "Suomen tasavalta ei ole noudattanut kyseisen direktiivin mukaisia velvoitteitaan". Lisäksi Suomen tasavalta velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Seppo Havu totesi tuomion antamisen jälkeen, että tämä merkitsee kevätmetsästyksen loppua muiden lintujen kuin allien kohdalta. Tuomiossa käytännössä kielletään metsästys pesimisaikaan. Tänä vuonna Saaristomerelle ei enää myönnetty merilintujen kevätmetsästyslupaa. Viime vuonna Saaristomerelläkin sai vielä metsästää lähes 2 000 allia. Allien määrä on kuitenkin vähentynyt merkittävästi ja ne ovat joutumassa uhanalaisten lajien listalle. Euroopan unionin komissio on vuonna 2011 halunnut kieltää kevätmetsästyksen EU Pilot -menettelyyn liittyvän selvityspyynnön johdosta, johon on viitattu maa- ja metsätalousministeriön muistiossa Dnro 623/13/2012.

Suomi kielsi merilintujen kevätmetsästyksen Saaristomerellä käytännössä siitä syystä, että muuten asiaa olisi jälleen käsitelty Euroopan unionin tuomioistuimessa. Lintudirektiivissä mainitaan, että kevätmetsästyslupaa ei voi myöntää, jos samaa lintulajia voidaan metsästää syksyisinkin. Ahvenanmaa on kuitenkin saanut erityiskohtelua ja jatkaa lainvastaista menettelyään, jossa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhteisöjen tuomioistuimen päätöstä ei noudateta. Ahvenanmaan elinkeinoministeri Fredrik Karlström ei ole EU:n komission reaktioista lainkaan huolissaan. Valtio on yleensä ottanut herkästi kantaa esimerkiksi naapurimaiden ympäristörikkomuksiin, mutta Ahvenanmaalla on ollut oma erityisoikeutensa lainsäädännöstä riippumatta.

Haahka on toistaiseksi luokiteltu silmällä pidettäväksi lajiksi. Itämeren haahkakanta on viimeisten 15 vuoden aikana romahtanut. Suomen rannikko- ja saaristovesillä haahkakanta on tällä aikajaksolla heikentynyt arvioista riippuen jopa 40-60 prosenttia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Martti Hario julkaisi kansainvälisessä Oecologia-tiedelehdessä seurannan, jonka mukaan haahkalla on menossa pitkäaikaisen taantuman kausi. Syitä tähän on monia, kuten esimerkiksi pesimäkauden uhat ja eri taudinaiheuttajien tuomat joukkokuolemat. Tärkeimmät haahkakannan kokoa säätelevät tekijät liittyvät poikasten lukumäärään.

Ahvenanmaa on perustellut kevätmetsästystä muun muassa siitä syystä, että metsästystä ei voida siirtää syyskuuhun lintujen vähyyden vuoksi. Laskentojen mukaan haahka on syksyllä kuitenkin maakunnan toiseksi yleisin lintu. Kevätmetsästys merkittävästi huonontaa pesintätilannetta, koska keväisin tapahtuva metsästys kohdistuu täysikasvuisiin yksilöihin, jotka muuten aloittaisivat pesintäkauden.

Ruotsalaisten lintuharrastajien kattojärjestö Sveriges Ornitologiska Förening katsoo, että Ahvenanmaan maakuntahallitus ei piittaa Itämeren haahkakannasta. Järjestön puheenjohtaja Dennis Kraft on todennut, että muusta ei voi olla kyse kuin siitä, että pieni vaikutusvaltainen kevätmetsästystä kannattava joukko on lobannut maakuntahallituksen tällaiselle kannalle. BirdLife Suomi on jo useana vuotena protestoinut haahkan kevätmetsästyksen sallivaa päätöstä. BirdLife Suomen puheenjohtaja Aki Arkiomaa on todennut, että kevätmetsästyksen salliminen on jo sinänsä yleisten metsästysperiaatteiden vastaista ja että on täysin vastuutonta sallia romahdusmaisesti vähentyneen haahkan kevätmetsästys. Pahimmassa tapauksessa Ahvenanmaan piittaamattomuus voi johtaa metsästyksen aloittamiseen muissakin Euroopan maissa, joka olisi haahkakannalle vielä turmiollisempaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

    Aikooko hallitus puuttua voimassa olevan lainsäädännön vastaiseen kevätmetsästykseen ja saattaa Ahvenanmaa yhdenvertaiseen asemaan muun Suomen ja Euroopan kanssa?

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2012
Lauri Heikkilä /ps
14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi
14.04.2022Hyvinvointialueen rakenteita luodaan
28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus
01.06.2020Maakuntavaltuustoaloite: Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen
14.04.2016Hallitusta harmittaa
06.12.2015Itsenäisyydenpäivän puhe Marttilan itsenäisyyspäiväjuhlissa
04.12.2015Hallitus tukkikoon veroparatiisikeinottelun!
10.09.2015Asiatietoa maahanmuutto- ja turvapaikkakeskusteluihin
06.08.2015Hallitus hapuilee
13.04.2015Vammainen henkilö ja omaishoitaja tarvitsevat tukemme
15.03.2015Paperittomien terveydenhuolto raukesi
06.03.2015Puheenvuoro uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
06.03.2015Kirjallinen kysymys: Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden tuottaminen Suomessa
25.02.2015Esittelypuheenvuoro lähetekeskustelussa: Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta
25.02.2015Kirjallinen kysymys: Ajoneuvoveron maksaminen
11.02.2015Perussuomalaiset eivät ole leikkaamassa viljelijöiden eläkerahoja
11.02.2015Lakialoite: Omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttaminen
10.02.2015Puhkesiko uusi Turun tauti?
03.02.2015Kirjallinen kysymys: Potilashotellit ja liiketoiminta
30.01.2015Finnveran hallintoneuvoston perussuomalaiset jäsenet: Pienten yritysten rahoitus paranee
27.01.2015Salon synnytysosasto pitää säilyttää
20.01.2015Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Ilmastolaki toisi tullessaan lisäbyrokratiaa ja heikentäisi maamme teollisuuden kilpailukykyä
23.11.2014Viivästyykö sote-uudistus?
14.11.2014Kirjallinen kysymys: Liikennetraktoreilla tehtävät kuljetukset ja vähäisen toiminnan raja
30.10.2014Puhe Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa
25.06.2014Kirjallinen kysymys: Maaseudun puhelin- ja verkkoyhteydet
25.06.2014Kirjallinen kysymys: VR:n lipunmyynti, asemat ja syöttöliikenne
03.06.2014Kirjallinen kysymys: Ulkomaalaisten rekkojen tiemaksut
11.04.2014Kirjallinen kysymys: Lapsiperheiden köyhyys ja matalan kynnyksen yrittämisen mahdollistaminen
08.04.2014Ryhmäpuheenvuoro Pohjoismaiden Neuvostossa
11.03.2014Kirjallinen kysymys: Kelan hakemusten käsittelyajat ja hengityselinsairaiden ja allergisten lasten sopeutumiskursseille ilmoittautuminen
06.03.2014Avauspuheeni "Monitori 2014"-seminaarissa
04.02.2014Kirjallinen kysymys: Henkilötietojen käyttäminen miljoonabisneksen välineenä
19.12.2013Kirjallinen kysymys: Ikäihmisten velkaantuminen
25.10.2013Kirjallinen kysymys: Rikostaustaote määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa
18.10.2013Kirjallinen kysymys: Ylikansallisten järjestöjen rahoituksen julkisuus ja päättäjien sidonnaisuudet
27.09.2013Talousarvioaloite: Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Luotsausmaksujen yhtenäistäminen eri satamien välillä ja luotsaustoiminnan avaaminen alueelliselle kilpailulle
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Vaikeasti vammaisen yhdenvertainen oikeus avunsaantiin
04.06.2013Kirjallinen kysymys: Matemaattisten aineiden opiskelu ja opettajien työllistyminen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Tuulivoimaloiden yhteisöveron kuntaosuuden jakoperuste
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Kotimaisen tuulivoimatuotannon toimintaedellytysten parantaminen
23.05.2013Ryhmäpuhe: Suomi pidettävä jatkossakin elintarviketurvallisuuden kärkimaana
14.05.2013Kirjallinen kysymys: Opetushallituksen määrärahavaje, perustehtävistä selviytyminen ja sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän toteuttaminen
19.10.2012Kirjallinen kysymys: Pienituloisten pankkiasioinnin palvelumaksut ja ikäihmisten henkilökohtainen neuvonta laskunmaksamisessa
05.10.2012Kirjallinen kysymys: Kala- ja ympäristötalouden koulutus
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen hiukkassäteilyä mittaavan sensorin kehittämiseksi Solar Orbiter -luotaimeen
13.06.2012Lakialoite: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:n muuttamisesta
06.06.2012Lakialoite: Laki metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
01.06.2012Kirjallinen kysymys: Lääkkeidenhakumatkan korvattavuus
01.06.2012Toimenpidealoite: Sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvausjärjestelmän uudistaminen
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
25.04.2012Kirjallinen kysymys: Lintujen kevätmetsästys Ahvenanmaalla
30.03.2012Kirjallinen kysymys: Ristiriitaisuus susien määrässä
30.03.2012Toimenpidealoite: Suurpetohavaintoja koskevat tiedot julkisiksi
13.03.2012Kirjallinen kysymys: Jääkiekon MM-kisojen lippujen hinnoittelu
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämisen käytännön toimenpiteet
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävän ohjelman maksullisuus
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen kustannukset ja resurssien tehokas ohjaus kiusaamisen torjumiseksi
19.12.2011Puheenvuoro talousarviokeskustelussa, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
19.12.2011Kirjallinen kysymys: Perinteisten juhlatraditioiden viettäminen kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa
16.12.2011Kirjallinen kysymys: Pellon luovutusvoiton väliaikainen verovapaus
14.12.2011Puhe liittyen hallituksen talousarvioesitykseen 2012
25.11.2011Kirjallinen kysymys: Raakamaidon suoramyynti
28.10.2011Kirjallinen kysymys: Susitilanne Varsinais-Suomessa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Härkäläntielle 13519 Somerolla
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Näytä lisää »