Kirjallinen kysymys: Luotsausmaksujen yhtenäistäminen eri satamien välillä ja luotsaustoiminnan avaaminen alueelliselle kilpailulle

19.06.2013
Eduskunnan puhemiehelle

Väylämaksut Suomessa ovat yhtenäisiä kaikkien satamien kesken. Maksut määräytyvät laivan nettovetoisuuden ja jääluokan perusteella, ja niillä rahoitetaan väylien ja jäänmurtajien kunnossapitoa. Väylämaksut olivat vuosina 2004-2007 noin 25 miljoonaa euroa ylijäämäiset.

Riittävän suuret laivat ovat luotsinkäyttövelvollisia. Tällaisia ovat esimerkiksi öljyä ja vaarallisia aineita kuljettavat alukset, joten luotsit ovat ympäristönsuojelun kannalta merkittäviä ammattimiehiä. Elektroniikka tai navigointiapu ei erityisolosuhteissamme ole riittävä tae turvallisuudesta, koska saaristo ja jääolosuhteet asettavat merkittäviä haasteita. Kaikki muutkin alukset, joiden pituus ylittää 70 metriä tai leveys 14 metriä tai kesälastisyväys suolavedessä yli 4,5 metriä, ovat luotsinkäyttövelvollisia.

Luotsauksesta Suomessa on aikaisemmin vastannut Merenkulkulaitos ja sen jälkeen Luotsausliikelaitos. Nykyään valtion sataprosenttisesti omistamalla Finnpilot Oy:llä on kuitenkin täydellinen monopoliasema. Luotsauslakiin (940/2003) tehtiin 3.12.2010 muutos, jonka mukaan luotsauspalveluja ei saa tarjota eikä luotsaustoimintaa harjoittaa muu kuin tässä laissa tarkoitettu luotsausyhtiö. Finnpilot Oy:n hallituksella on yksinoikeus päättää luotsausmaksuista, palvelujen tuotannosta, hinnoittelusta ja jakelusta. Tilannetta voisi verrata Oy Alko Ab:hen ennen sen pilkkomista. Merkittävä ero on kuitenkin siinä, että kuluttaja voi jättää Alkossa asioimisen väliin. Jos luotsinkäyttövelvollinen alus jättää luotsin ottamatta, seurauksena on syyte ja siitä johtuvat rangaistukset.

Luotsausmaksut määritetään nykykäytännön mukaisesti laivan koon ja luotsatun matkan pituuden perusteella. Erilaisten olosuhteiden vuoksi valtio on pitkään tukenut Saimaan liikennettä. Maksun sitominen matkaan on ymmärrettävää, mutta epäoikeudenmukaista. Turun ja Naantalin laivojen luotsaustuotot ovat pitkään olleet keskimäärin 150 prosenttia ylikatteellisia. Näiden satamien aktiivisella liikenteellä rahoitetaan siis myös kannattamattomien väylien luotsauksia. Saaristomeren jälkeen suurimmat luotsausmaksut ovat Kymenlaaksossa, jossa sijaitsee Hamina-Kotkan satama. Satama tarjoaa erinomaiset yhteydet esimerkiksi Venäjälle.

Utön kautta Turkuun ja Naantaliin tehtävä luotsausmatka on lyhimmillään 57 merimailia eli noin 106 kilometriä ja pisimmillään Nyhamnin kautta jopa 90 merimailia eli 167 kilometriä. Useimmat luotsiväylät mereltä Maarianhaminaan ja Selkä- ja Perämeren satamiin ovat kuitenkin merkittävästi lyhyempiä. Luotsausmatka Harmajalta Helsingin Eteläsatamaan on ainoastaan 6 merimailia eli noin 11 kilometriä. Luotsit opastavat laivat molempiin suuntiin, eli luotsin on oltava satamassa sekä tultaessa että lähtiessä.

Ongelman laajuus selviää, kun käytetään käytännön esimerkkinä Turussa vuonna 2011 käynyttä Artania-risteilyalusta. Aluksen nettovetoisuus on 19 744 tonnia, ja edestakainen luotsaus Utöstä Turkuun maksoi 9 354 euroa. Vastaava käynti Helsingissä tai Maarianhaminassa olisi maksanut varustamolle vain 2 420 euroa. Saaristomeren luotsien maksut ovat siis moninkertaiset ja vaikuttavat etenkin kesällä liikkuvien risteilyalusten suunnitelmiin. Kustannukset ovat tämän jälkeen vain nousseet, eikä edellä mainittu risteilyalus ole enää Turussa poikennutkaan.

Satamien korkeat luotsausmaksut ovat johtaneetkin asiakkaiden menetykseen. Kotimaisia risteilijöitä on viety Puolaan asti korjattaviksi. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Johanna Mäkisen tutkimuksen mukaan luotsausmäärät ovat vähentyneet eniten Turussa. Turun sataman mukaan korkeat luotsimaksut estävät liikennemäärän kasvun, kun tavara kuljetetaan muualle. Luotsausmaksuilla on ollut selkeä Turun risteilyliikennettä vähentävä merkitys. Esimerkiksi vuonna 2011 Turussa kävi seitsemän isoa risteilyalusta, vuonna 2012 enää neljä ja tänä vuonna on tulossa kaksi. Ensi vuodeksi ei ole ainuttakaan varausta tiedossa. Tappio on seutukunnallinen - imagohaitasta puhumattakaan.

EP-Logistics Oy on aktiivisesti ollut yhteydessä Turun, Naantalin ja Hamina-Kotkan satamiin ja varustamoihin, ja he ovat selvittämässä erilaisia vaihtoehtoja luotsausmaksuista johtuviin vienti- ja tuonti- sekä transitoliikenteen ongelmiin. Tarve kustannustehokkaalle mallille on akuutti, ja on selvää, että maksuperustetta on muutettava, vaikka toisenlaisiakin malleja on selvitetty. Hamina-Kotkassa jopa luotsipaikkaa suunnitellaan siirrettäväksi ylisuurten kustannusten vähentämiseksi.

Yli 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meritse, ja luotsausmaksujen eroavaisuudet satamien kesken ja yleiset hinnankorotukset vähentävät merkittävästi koko maan kilpailukykyä. Vienti- ja tuontiteollisuus sekä transitoliikenne kärsii.

Ongelman voisi ratkaista kahdella eri tavalla

    Luotsausmaksut yhtenäistetään väylämaksujen tapaan kaikille satamille, ja kannattamattomille alueille maksetaan maltillista valtion tukea
    Luotsaus avataan kilpailulle alueellisesti

Luotsausmaksujen yhtenäistäminen ja kannattamattomien alueiden tukeminen

Alkuperäisen aloitteen luotsausmaksujen yhtenäistämiseksi on tehnyt Turun yliopiston merenkulkutalouden emeritusprofessori Jorma Taina. Finnpilot Oy:n monopoliasema voisi säilyä, jos luotsausmaksut saataisiin väylämaksujen tapaan samoiksi kaikkiin Suomen satamiin. Finnpilotin tulos pysyisi samana, ja satamien keskinäinen tasa-arvo parantuisi oleellisesti. Liiketaloudellisesti kannattamattomia alueita voitaisiin kompensoida Saimaan alueen mukaisesti, jolloin luotsauspalveluista maksettaisiin hintatukea. Tuki voisi olla maltillinen ja porrastettu usealle vuodelle.

Luotsauksen avaaminen kilpailulle

Luotsauksen avaaminen alueellisesti kilpailulle huomioisi paremmin eri alueiden erityispiirteet, ja esimerkiksi Saaristomeren, Perämeren ja Saimaan alueet voisivat kilpailla omassa sarjassaan. Euroopassa on pitkät perinteet yksityisillä luotsausyrityksillä, ja valvonta on kehittynyt tehokkaaksi. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman luotsaustyöryhmän mukaan (1.2.2011) kilpailun avaamiselle ei ole lainsäädännöllisiä eikä toiminnallisia esteitä.

Finnpilot Oy:n monopoliasema voi myös rikkoa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Monopoliasema heikentää luotsauksen kehittämistä, koska ydintoimintojen sijaan on panostettu organisaatiokulttuurin kehittämiseen. Tämä on johtanut muun muassa käyttökuntoisen kaluston romuttamiseen, vaikka sillä olisi ollut kysyntää avoimilla markkinoilla.

Luotsaustoimintaa ei välttämättä tarvitse järjestää työsopimussuhteisena valtion 100-prosenttisesti omistaman Finnpilot Oy:n kautta. Toimiva malli voisi olla yhtiöitetty toiminta, jossa luotsit olisivat osakkaina. Silloin kokonaistaloudellinen vastuu olisi suoraan toiminnanharjoittajilla, joita viranomaisten olisi helppo valvoa meriturvallisuuden osalta. Mallilla myös ehkäistäisiin merenkulun sidosryhmien eturistiriitoja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

    Millaisia suunnitelmia hallituksella on ylikatteellisista luotsausmaksuista kärsivien satamien kilpailukyvyn ja liiketoiminnallisten edellytysten turvaamiseksi,

    miten hallitus aikoo parantaa satamien keskinäistä tasa-arvoa, yhtenäistää luotsausmaksut eri satamien välillä ja kompensoida liiketaloudellisesti kannattamattomien alueiden toimintaa,

    ovatko hallituspuolueet pääsemässä yhteisymmärrykseen luotsaustoiminnan monopoliaseman lopettamisesta ja luotsaustoiminnan avaamisesta alueelliselle kilpailulle ja

    voivatko luotsaustoiminnan uudistamisen pilottikohteina toimia Turun, Naantalin ja Hamina-Kotkan satamat?

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013
Lauri Heikkilä /ps
Juho Eerola /ps
14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi
14.04.2022Hyvinvointialueen rakenteita luodaan
28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus
01.06.2020Maakuntavaltuustoaloite: Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen
14.04.2016Hallitusta harmittaa
06.12.2015Itsenäisyydenpäivän puhe Marttilan itsenäisyyspäiväjuhlissa
04.12.2015Hallitus tukkikoon veroparatiisikeinottelun!
10.09.2015Asiatietoa maahanmuutto- ja turvapaikkakeskusteluihin
06.08.2015Hallitus hapuilee
13.04.2015Vammainen henkilö ja omaishoitaja tarvitsevat tukemme
15.03.2015Paperittomien terveydenhuolto raukesi
06.03.2015Puheenvuoro uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
06.03.2015Kirjallinen kysymys: Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden tuottaminen Suomessa
25.02.2015Esittelypuheenvuoro lähetekeskustelussa: Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta
25.02.2015Kirjallinen kysymys: Ajoneuvoveron maksaminen
11.02.2015Perussuomalaiset eivät ole leikkaamassa viljelijöiden eläkerahoja
11.02.2015Lakialoite: Omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttaminen
10.02.2015Puhkesiko uusi Turun tauti?
03.02.2015Kirjallinen kysymys: Potilashotellit ja liiketoiminta
30.01.2015Finnveran hallintoneuvoston perussuomalaiset jäsenet: Pienten yritysten rahoitus paranee
27.01.2015Salon synnytysosasto pitää säilyttää
20.01.2015Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Ilmastolaki toisi tullessaan lisäbyrokratiaa ja heikentäisi maamme teollisuuden kilpailukykyä
23.11.2014Viivästyykö sote-uudistus?
14.11.2014Kirjallinen kysymys: Liikennetraktoreilla tehtävät kuljetukset ja vähäisen toiminnan raja
30.10.2014Puhe Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa
25.06.2014Kirjallinen kysymys: Maaseudun puhelin- ja verkkoyhteydet
25.06.2014Kirjallinen kysymys: VR:n lipunmyynti, asemat ja syöttöliikenne
03.06.2014Kirjallinen kysymys: Ulkomaalaisten rekkojen tiemaksut
11.04.2014Kirjallinen kysymys: Lapsiperheiden köyhyys ja matalan kynnyksen yrittämisen mahdollistaminen
08.04.2014Ryhmäpuheenvuoro Pohjoismaiden Neuvostossa
11.03.2014Kirjallinen kysymys: Kelan hakemusten käsittelyajat ja hengityselinsairaiden ja allergisten lasten sopeutumiskursseille ilmoittautuminen
06.03.2014Avauspuheeni "Monitori 2014"-seminaarissa
04.02.2014Kirjallinen kysymys: Henkilötietojen käyttäminen miljoonabisneksen välineenä
19.12.2013Kirjallinen kysymys: Ikäihmisten velkaantuminen
25.10.2013Kirjallinen kysymys: Rikostaustaote määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa
18.10.2013Kirjallinen kysymys: Ylikansallisten järjestöjen rahoituksen julkisuus ja päättäjien sidonnaisuudet
27.09.2013Talousarvioaloite: Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Luotsausmaksujen yhtenäistäminen eri satamien välillä ja luotsaustoiminnan avaaminen alueelliselle kilpailulle
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Vaikeasti vammaisen yhdenvertainen oikeus avunsaantiin
04.06.2013Kirjallinen kysymys: Matemaattisten aineiden opiskelu ja opettajien työllistyminen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Tuulivoimaloiden yhteisöveron kuntaosuuden jakoperuste
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Kotimaisen tuulivoimatuotannon toimintaedellytysten parantaminen
23.05.2013Ryhmäpuhe: Suomi pidettävä jatkossakin elintarviketurvallisuuden kärkimaana
14.05.2013Kirjallinen kysymys: Opetushallituksen määrärahavaje, perustehtävistä selviytyminen ja sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän toteuttaminen
19.10.2012Kirjallinen kysymys: Pienituloisten pankkiasioinnin palvelumaksut ja ikäihmisten henkilökohtainen neuvonta laskunmaksamisessa
05.10.2012Kirjallinen kysymys: Kala- ja ympäristötalouden koulutus
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen hiukkassäteilyä mittaavan sensorin kehittämiseksi Solar Orbiter -luotaimeen
13.06.2012Lakialoite: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:n muuttamisesta
06.06.2012Lakialoite: Laki metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
01.06.2012Kirjallinen kysymys: Lääkkeidenhakumatkan korvattavuus
01.06.2012Toimenpidealoite: Sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvausjärjestelmän uudistaminen
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
25.04.2012Kirjallinen kysymys: Lintujen kevätmetsästys Ahvenanmaalla
30.03.2012Kirjallinen kysymys: Ristiriitaisuus susien määrässä
30.03.2012Toimenpidealoite: Suurpetohavaintoja koskevat tiedot julkisiksi
13.03.2012Kirjallinen kysymys: Jääkiekon MM-kisojen lippujen hinnoittelu
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämisen käytännön toimenpiteet
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävän ohjelman maksullisuus
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen kustannukset ja resurssien tehokas ohjaus kiusaamisen torjumiseksi
19.12.2011Puheenvuoro talousarviokeskustelussa, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
19.12.2011Kirjallinen kysymys: Perinteisten juhlatraditioiden viettäminen kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa
16.12.2011Kirjallinen kysymys: Pellon luovutusvoiton väliaikainen verovapaus
14.12.2011Puhe liittyen hallituksen talousarvioesitykseen 2012
25.11.2011Kirjallinen kysymys: Raakamaidon suoramyynti
28.10.2011Kirjallinen kysymys: Susitilanne Varsinais-Suomessa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Härkäläntielle 13519 Somerolla
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Näytä lisää »