Esittelypuheenvuoro lähetekeskustelussa: Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta

25.02.2015

Arvoisa puhemies!

Omaishoitajan aseman parantaminen on hyvin ajankohtainen asia. Se on sitä nyt, se oli sitä viime vaalikaudella ja on ollut jo pitkään ennenkin. Mutta mikä tekee sen nyt entistä ajankohtaisemmaksi, on se, että tällä vaalikaudella on hallituksen esityksestä tehty lakialoitteita ja leikkauslistoja, jotka vaarantavat laitoksissa tapahtuvan vanhustenhoidon saatavuuden riittävyyden.

Monet kunnat ja kaupungit tässä suloisessa Suomenmaassa ovat ajautuneet, tai ne on ajettu, tilanteeseen, jossa vanhusten hoitoa ja hoitopaikkoja on vähennetty tai jätetty perustamatta kuntien heikon rahatilanteen vuoksi. Sama koskee kehitysvammaisia, mielenterveyspotilaita ja muita vajaakuntoisia. Kun yhteiskunnalle kuulunut hoitovastuu sysätään omaisten harteille, pitäisi tämä ottaa huomioon omaishoidon tukien tasoa korottamalla ja säätämällä ne verovapaaksi tuloksi.

Tukien saatavuutta täytyy tasapuolistaa, ettei suuri omaishoitajien joukko jäisi kuntien harkinnanvaraisten omaishoidon määrärahojen vuoksi kokonaan tuen ulkopuolelle. Siksi tuen maksatus tulee siirtää Kelan hoidettavaksi, ja valtion pitää osoittaa tarkoitukseen myös määrärahoja.

Arvoisa puhemies! Kunnan on sosiaalihuoltolain 17 §:n 2 momentin nojalla huolehdittava omaishoidon tuen järjestämisestä. Tarkemmin palvelusta säädetään laissa omaishoidon tuesta, laki 937/2005. Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisten, vammaisten tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

On arvioitu, että Suomessa on noin 350 000 omaishoitajaa, jotka antavat apua kotiaskareissa ja tekevät hoivatyötä perheenjäsenilleen tai läheisilleen säännöllisesti. Vain 43 000 omaishoitajaa on tehnyt omaishoidon sopimuksen kunnan kanssa, jolloin he ovat oikeutettuja saamaan omaishoidon tuen hoivatyöstään.

Omaishoidon tuki sisältää hoidettavalle annettavat palvelut, omaishoitajan hoitopalkkion, omaishoitajan vapaapäivät hoivatyöstä ja omaishoitoa tukevia palveluita. Vaikka omaishoitajat tekevät kotikunnilleen arvokasta työtä, kun he vähentävät kalliiden, monia tuhansia euroja kuukaudessa maksavien laitoshoitopaikkojen tarvetta, tästä huolimatta suomalainen yhteiskunta ja sen johtavat poliitikot eivät ole arvostaneet omaishoitajien hoitotyötä sen vertaa, että työstä saisi edes minimipalkan. Omaishoitajan 24/7-työstä maksetaan vain muutama satanen tai ei sitäkään. Jos tällä kaudella hallituksessa olleet kuusi puoluetta arvostaisivat omaishoitajien yhteiskunnan ja läheistensä hyväksi tekemää työtä, niin omaishoitoon liittyvät kysymykset olisi ratkaistu kilvan heti vaalikauden alussa - vai mitä, arvoisat kollegat?

Arvoisa puhemies! Omaishoidon tuki on aina tapauskohtaisesti määritelty. Palkkioissa ja palveluissa on merkittäviä kuntakohtaisia eroja, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta omaishoitajien välillä. Laissa määritelty vähimmäispalkkio on 384 euroa 67 senttiä vuonna 2015. Jos omaishoitotilanteeseen liittyy hoidollisesti raskas siirtymävaihe, hoitopalkkio on 769 euroa 33 senttiä kuukaudessa. Hoitopalkkiosta on maksettava vero. Omaishoitaja on oikeutettu kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, jos omaishoitotilanteet ovat ympärivuorokautisia tai jatkuvasti päivittäin sitovaa ja raskasta.

Huomattavan moni omainen jättää pitämättä lakisääteiset lomapäivänsä, koska palveluvaihtoehtoja ei ole riittävästi tai ne eivät ole riittävän monipuolisia. THL:n selvityksen mukaan vuonna 2012 asiakkaiden hoitoisuus oli suurta tai asiakkaat olivat vaikeasti hoidettavia. Yli puolella omaishoidon tuella hoidettavista pääasiallinen hoidon tarve oli fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, krooniset sairaudet, vammat ja muistisairaudet.

Vanhuspalvelulain tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen pystyisi asumaan kotona mahdollisimman pitkään tukipalvelun ja omaishoidon avulla. Vanhuspalvelulaissa ikäihmiselle ei annettu oikeutta subjektiiviseen laitoshoitopaikkaan, jos lääketieteelliset perusteet eivät täyty.

Arvoisa puhemies! Samanaikaisesti hallituksen rakennepoliittinen ohjelma vähentää laitoshoitopaikkoja rajusti 300 miljoonan euron edestä muutamassa vuodessa korjatakseen kestävyysvajetta. On äärimmäisen tärkeää, että omaishoitajan asemaa parannetaan ja kehitetään, jotta saamme omaishoitajiksi myös nuorempia ikäryhmiä, varsinkin, kun painopiste on siirtymässä kotihoitoon.

Väestön ikääntyminen on tosiasia, ja meidän poliitikkojen ja päättäjien tulee näyttää poliittista tahtoa ja oikeudenmukaisuutta puoluerajoista riippumatta siinä, että arvostamme ikäihmisiä, heidän hyvinvointiaan ja omaishoitajien työpanosta yhteiskunnassamme. Meidän tulee arvostaa omaishoitajia eikä ryöstää heidän työpanostaan ilmaiseksi.

Siksi olen jättänyt tämän lakialoitteen, jossa esitetään:

Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. 1 § Lain tarkoitus. Kansaneläkelaitos huolehtii lain tarkoituksen mukaisesti tuen maksatuksesta ja muusta toteutuksesta siten kuin tässä laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa omaishoidon tuesta tarkemmin säädetään; 3 §:n muutos, Tuen myöntämisedellytykset. Kansaneläkelaitos voi myöntää omaishoidon tukea, jos; 11 § Palvelun järjestäjä. Omaishoidon tuen toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos.

Sitten laki 2 tuloverolain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti esitetään, että 77 a § Omaishoidon tuki muutetaan seuraavasti: Veronalaiseksi tuloksi ei katsota omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettua omaishoitajalle annettavaa hoitopalkkiota.

14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi
14.04.2022Hyvinvointialueen rakenteita luodaan
28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus
01.06.2020Maakuntavaltuustoaloite: Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen
14.04.2016Hallitusta harmittaa
06.12.2015Itsenäisyydenpäivän puhe Marttilan itsenäisyyspäiväjuhlissa
04.12.2015Hallitus tukkikoon veroparatiisikeinottelun!
10.09.2015Asiatietoa maahanmuutto- ja turvapaikkakeskusteluihin
06.08.2015Hallitus hapuilee
13.04.2015Vammainen henkilö ja omaishoitaja tarvitsevat tukemme
15.03.2015Paperittomien terveydenhuolto raukesi
06.03.2015Puheenvuoro uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
06.03.2015Kirjallinen kysymys: Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden tuottaminen Suomessa
25.02.2015Esittelypuheenvuoro lähetekeskustelussa: Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta
25.02.2015Kirjallinen kysymys: Ajoneuvoveron maksaminen
11.02.2015Perussuomalaiset eivät ole leikkaamassa viljelijöiden eläkerahoja
11.02.2015Lakialoite: Omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttaminen
10.02.2015Puhkesiko uusi Turun tauti?
03.02.2015Kirjallinen kysymys: Potilashotellit ja liiketoiminta
30.01.2015Finnveran hallintoneuvoston perussuomalaiset jäsenet: Pienten yritysten rahoitus paranee
27.01.2015Salon synnytysosasto pitää säilyttää
20.01.2015Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Ilmastolaki toisi tullessaan lisäbyrokratiaa ja heikentäisi maamme teollisuuden kilpailukykyä
23.11.2014Viivästyykö sote-uudistus?
14.11.2014Kirjallinen kysymys: Liikennetraktoreilla tehtävät kuljetukset ja vähäisen toiminnan raja
30.10.2014Puhe Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa
25.06.2014Kirjallinen kysymys: Maaseudun puhelin- ja verkkoyhteydet
25.06.2014Kirjallinen kysymys: VR:n lipunmyynti, asemat ja syöttöliikenne
03.06.2014Kirjallinen kysymys: Ulkomaalaisten rekkojen tiemaksut
11.04.2014Kirjallinen kysymys: Lapsiperheiden köyhyys ja matalan kynnyksen yrittämisen mahdollistaminen
08.04.2014Ryhmäpuheenvuoro Pohjoismaiden Neuvostossa
11.03.2014Kirjallinen kysymys: Kelan hakemusten käsittelyajat ja hengityselinsairaiden ja allergisten lasten sopeutumiskursseille ilmoittautuminen
06.03.2014Avauspuheeni "Monitori 2014"-seminaarissa
04.02.2014Kirjallinen kysymys: Henkilötietojen käyttäminen miljoonabisneksen välineenä
19.12.2013Kirjallinen kysymys: Ikäihmisten velkaantuminen
25.10.2013Kirjallinen kysymys: Rikostaustaote määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa
18.10.2013Kirjallinen kysymys: Ylikansallisten järjestöjen rahoituksen julkisuus ja päättäjien sidonnaisuudet
27.09.2013Talousarvioaloite: Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Luotsausmaksujen yhtenäistäminen eri satamien välillä ja luotsaustoiminnan avaaminen alueelliselle kilpailulle
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Vaikeasti vammaisen yhdenvertainen oikeus avunsaantiin
04.06.2013Kirjallinen kysymys: Matemaattisten aineiden opiskelu ja opettajien työllistyminen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Tuulivoimaloiden yhteisöveron kuntaosuuden jakoperuste
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Kotimaisen tuulivoimatuotannon toimintaedellytysten parantaminen
23.05.2013Ryhmäpuhe: Suomi pidettävä jatkossakin elintarviketurvallisuuden kärkimaana
14.05.2013Kirjallinen kysymys: Opetushallituksen määrärahavaje, perustehtävistä selviytyminen ja sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän toteuttaminen
19.10.2012Kirjallinen kysymys: Pienituloisten pankkiasioinnin palvelumaksut ja ikäihmisten henkilökohtainen neuvonta laskunmaksamisessa
05.10.2012Kirjallinen kysymys: Kala- ja ympäristötalouden koulutus
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen hiukkassäteilyä mittaavan sensorin kehittämiseksi Solar Orbiter -luotaimeen
13.06.2012Lakialoite: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:n muuttamisesta
06.06.2012Lakialoite: Laki metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
01.06.2012Kirjallinen kysymys: Lääkkeidenhakumatkan korvattavuus
01.06.2012Toimenpidealoite: Sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvausjärjestelmän uudistaminen
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
25.04.2012Kirjallinen kysymys: Lintujen kevätmetsästys Ahvenanmaalla
30.03.2012Kirjallinen kysymys: Ristiriitaisuus susien määrässä
30.03.2012Toimenpidealoite: Suurpetohavaintoja koskevat tiedot julkisiksi
13.03.2012Kirjallinen kysymys: Jääkiekon MM-kisojen lippujen hinnoittelu
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämisen käytännön toimenpiteet
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävän ohjelman maksullisuus
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen kustannukset ja resurssien tehokas ohjaus kiusaamisen torjumiseksi
19.12.2011Puheenvuoro talousarviokeskustelussa, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
19.12.2011Kirjallinen kysymys: Perinteisten juhlatraditioiden viettäminen kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa
16.12.2011Kirjallinen kysymys: Pellon luovutusvoiton väliaikainen verovapaus
14.12.2011Puhe liittyen hallituksen talousarvioesitykseen 2012
25.11.2011Kirjallinen kysymys: Raakamaidon suoramyynti
28.10.2011Kirjallinen kysymys: Susitilanne Varsinais-Suomessa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Härkäläntielle 13519 Somerolla
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Näytä lisää »